Penyelidikan dan Perundangan Teknikal

PENYELIDIKAN DAN PERUNDANGAN TEKNIKAL

Fungsi Bahagian dipecahkan kepada 3 Unit iaitu :
 • Unit Akta 133/UKBS 1984
  1. Menggubal dan menyeragamkan dasar, perundangan dan peraturan berkaitan dengan aspek keselamatan bangunan di bawah Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) dan Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (UKBS 1984).
  2. Memberi khidmat nasihat teknikal berkaitan keselamatan, kestabilan dan keselesaan bangunan serta persekitaran sejajar dengan peruntukan-peruntukan  di bawah Akta 133 dan UKBS 1984.
  3. Mengendalikan latihan teknikal kepada kakitangan PBT mengenai dasar, prosedur kerja dan peraturan baru untuk dilaksanakan.
 • Unit Pusat Setempat (One Stop Centre - OSC)
  1. Menggubal dan menyeragamkan dasar, perundangan dan peraturan berkaitan dengan OSC.
  2. Mengendalikan latihan teknikal kepada penggiat industri binaan termasuk PBT  mengenai dasar, prosedur kerja dan peraturan OSC.
 • Unit Perakuan Siap Dan Pematuhan (Certificate Of Completion And Compliance - CCC)
  1. Menggubal dan menyeragamkan dasar, perundangan dan peraturan berkaitan dengan CCC.
  2. Mengendalikan latihan teknikal kepada penggiat industri binaan temasuk PBT mengenai dasar, prosedur kerja dan peraturan CCC.
 • Input Buletin BPPT- KPKT Volume 2/2013


BENGKEL PEMANTAPAN URUSAN MENDAPATKAN PERMIT PEMBINAAN BAGI BANDAR KUANTAN PADA 11 DAN 12 JUN 2013

 

Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dengan kerjasama Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) telah menganjurkan Bengkel Kajian Asas proses sebenar mendapatkan permit pembinaan bagi projek PSS Kuantan By Pass pada 26 dan 27 September 2012 disusuli dengan Bengkel Pemantapan pada 14 dan 15 Februari 2013 yang lalu. Kedua-dua bengkel tersebut telah mengenalpasti tahap domestic regulation yang dikenakan agensi-agensi kepada pemohon dalam membina stesyen minyak petronas. Bagi memastikan keberterusan usaha-usaha penambahbaikan tersebut serta kesediaan bandar Kuantan melaksanakannya, KPKT dan MPC telah menganjurkan Bengkel Pemantapan Urusan Mendapatkan Permit Pembinaan Bagi Bandar Kuantan pada 11 dan 12 Jun 2013 bertempat The Zenith Hotel, Kuantan. Bengkel ini telah dihadiri oleh Agensi Teknikal Luaran dan Agensi Teknikal Dalaman MPK yang terlibat memproses cadangan pemajuan di Bandar Kuantan.

 

BENGKEL PEMANTAPAN URUSAN MENDAPATKAN PERMIT PEMBINAAN BAGI NEGERI MELAKA PADA 20 DAN 21 JUN 2013

 

16 ibu negeri telah menjalani proses pemetaan pengeluaran permit pembinaan bagi projek stesen minyak petronas dalam tempoh september-november 2012. MB Melaka Bersejarah bersama-sama Agensi Teknikal Luaran telah menjalankan proses pemetaan pengeluaran permit pembinaan bagi projek stesyen minyak Petronas Sungai Udang Melaka. Susulan dari proses pemetaan tersebut beberapa quickwins telahpun dikenalpasti dan dibentangkan dalam Mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri yang bersidang pada 6 November 2012.  Maklumbalas positif telah diterima di mana usaha penambahbaikan tersebut hendaklah diperluaskan kepada semua PBT dan memaklumkan perkembangan secara berkala kepada pemimpin negeri. Sehubungan dengan itu Bengkel Pemantapan Urusan Mendapatkan Permit Pembinaan Bagi Negeri Melaka telah diadakan pada 20 dan 21 Jun 2013 bertempat di Berjaya tImes Square Hotel Kuala Lumpur. Bengkel turut dihadiri oleh semua PBT di Melaka dan agensi teknikal luaran yang berkaitan.

 

BENGKEL PEMANTAPAN URUSAN MENDAPATKAN PERMIT PEMBINAAN BAGI NEGERI SEMBILAN PADA 27 DAN 28 JUN 2013

Usaha KPKT, MPC dan FGDCP memperluaskan model baru OSC diteruskan dengan penganjuran Bengkel Pemantapan Urusan Mendapatkan Permit Pembinaan Negeri Sembilan pada 27-28 Jun 2013 bertempat di Klana Resort Seremban. Bengkel telah dihadiri oleh semua PBT Negeri Sembilan dan agensi-agensi teknikal yang berkaitan peringkat negeri dan daerah.

 

BENGKEL PEMANTAPAN URUSAN PERMIT PEMBINAAN BAGI NEGERI SELANGOR PADA 11 - 12 SEPTEMBER 2013

Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dengan kerjasama Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) telah menganjurkan Bengkel Kajian Asas Indikator Dealing With Construction Permits di bawah kajian Bank Dunia Doing Business bagi Bandaraya Shah Alam pada 30 dan 31 Oktober 2012 yang lalu. Dalam sesi tersebut Majlis Bandaraya Shah Alam bersama-sama Agensi Teknikal Luaran telah menjalankan proses pemetaan (mapping process) pengeluaran permit pembinaan dari peringkat kelulusan hingga pengeluaran CCC bagi projek stesyen minyak Petronas Merbau Indah. Bagi memastikan keberterusan usaha-usaha penambahbaikan kepada urusan mendapatkan permit pembinaan, KPKT dan MPC telah menganjurkan Bengkel Pemantapan Urusan Mendapatkan Permit Pembinaan Bagi Negeri Selangor pada 11 dan 12 September bertempat di Hilton Petaling Jaya. Bengkel turut dihadiri oleh semua PBT di Selangor dan agensi teknikal luaran yang berkaitan.

 

BENGKEL PEMANTAPAN URUSAN PERMIT PEMBINAAN BAGI NEGERI PERAK PADA 19 - 20 SEPTEMBER 2013

Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dengan kerjasama Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) telah menganjurkan Bengkel Kajian Asas proses sebenar mendapatkan permit pembinaan bagi projek stesyen minyak Petronas Jalan Jelapang-Chemor pada 12 dan 13 September 2012. Bengkel tersebut telah mengenalpasti tahap domestic regulation yang dikenakan agensi-agensi kepada pemohon dalam membina stesyen minyak petronas. Bagi memastikan keberterusan usaha-usaha penambahbaikan tersebut serta kesediaan Negeri Perak melaksanakannya, KPKT dan MPC telah menganjurkan Bengkel Pemantapan Urusan Mendapatkan Permit Pembinaan Bagi Negeri Perak pada 19 dan 20 September  2013 bertempat Tower Regency Perak. Bengkel telah dihadiri oleh semua PBT Negeri Perak dan agensi-agensi teknikal yang berkaitan peringkat negeri dan daerah.

 

BENGKEL PEMANTAPAN URUSAN PERMIT PEMBINAAN BAGI NEGERI KELANTAN PADA 23 - 24 SEPTEMBER 2013

Bengkel Pemantapan Urusan Permit Pembinaan Bagi Negeri Kelantan telah diadakan pada 23 dan 24 September 2013 bertempat di Perdana Hotel Kota Bharu. Bengkel ini merupakan kerjasama diantara KPKT bersama MPC bagi memastikan keberterusan usaha-usaha penambahbaikan OSC Model Baru.serta kesediaan Negeri Kelantan melaksanakannya. Bengkel ini dihadiri oleh semua PBT di Kelantan dan agensi teknikal luaran yang berkaitan.

 

BENGKEL PEMANTAPAN URUSAN PERMIT PEMBINAAN BAGI NEGERI TERENGGANU PADA 23 - 24 OKTOBER 2013

16 ibu negeri telah menjalani proses pemetaan pengeluaran permit pembinaan bagi projek stesen minyak petronas dalam tempoh september-november 2012. MB Kuala Terengganu bersama-sama Agensi Teknikal Luaran telah menjalankan proses pemetaan pengeluaran permit pembinaan bagi projek stesyen minyak Petronas Chenering. Susulan dari proses pemetaan tersebut beberapa quickwins telahpun dikenalpasti dan dibentangkan dalam Mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri yang bersidang pada 6 November 2012.  Maklumbalas positif telah diterima di mana usaha penambahbaikan tersebut hendaklah diperluaskan kepada semua PBT dan memaklumkan perkembangan secara berkala kepada pemimpin negeri. Sehubungan dengan itu Bengkel Pemantapan Urusan Mendapatkan Permit Pembinaan Bagi Negeri Terengganu telah diadakan pada 23 dan 24 Oktober 2013 bertempat di Tabung Haji Hotel Kuala Terengganu. Bengkel turut dihadiri oleh semua PBT di Terengganu dan agensi teknikal luaran yang berkaitan.

 

BENGKEL PEMETAAN URUSAN KAWALAN PEMAJUAN DARI ASPEK PERIHAL TANAH BAGI BANDAR-BANDAR UTAMA SEMENANJUNG MALAYSIA PADA 6 - 8 NOVEMBER 2013

Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dengan kerjasama Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) telah menganjurkan satu bengkel pemetaan (mapping) terhadap cadangan sebuah pemajuan dari aspek perihal tanah yang telah dan sedang dilaksanakan di bandar-bandar utama Semenanjung Malaysia. Proses-proses yang dipeta adalah meliputi dari peringkat pengemukaan permohonan hal-hal tanah kepada OSC sehingga keputusan Pihak Berkuasa Negeri dikemukakan semula kepada OSC. Sehubungan dengan itu Bengkel Pemetaan Urusan Kawalan Pemajuan Dari Aspek Perihal Tanah Bagi Bandar-Bandar Utama Semenanjung Malaysia telah diadakan pada 6 - 8 November 2013 bertempat di Tabung Haji Hotel Kuala Terengganu. Bengkel ini dihadiri oleh wakil-wakil daripada PTG, PTD, JPPH, JUPEM dan PBT-PBT bandar-bandar utama Semenanjung Malaysia yang terlibat semasa memproses permohonan hal-hal tanah.

 

BENGKEL PEMANTAPAN URUSAN PERMIT PEMBINAAN BAGI NEGERI PULAU PINANG PADA 11 - 12 NOVEMBER 2013

Usaha KPKT, MPC dan FGDCP memperluaskan model baru OSC diteruskan dengan penganjuran bengkel yang terakhir iaitu Bengkel Pemantapan Urusan Mendapatkan Permit Pembinaan Negeri Pulau Pinang pada 11-12 November 2013 bertempat di Sunway Hotel Seberang Jaya. Bengkel telah dihadiri oleh semua PBT Negeri Sembilan dan agensi-agensi teknikal yang berkaitan peringkat negeri dan daerah.

 

SEMINAR PEMANTAPAN PEMAHAMAN KEPADA OSC, OSC ONLINE, CCC DAN UKBS 1984 SIRI 1 DI SHAH ALAM, SELANGOR PADA 13 NOVEMBER 2013

 

Siri ini melibatkan 2 buah negeri iaitu Selangor dan Pahang. Seminar ini adalah bertujuan untuk mempertingkatkan kefahaman PBT terhadap OSC , OSC Online, CC dan UKBS 1984 dari aspek kawalan pemajuan. Ia melibatkan Kepentingan Kawalan Pemajuan yang merujuk kepada perkara-perkara berikut :

 • Memacu pertumbuhan ekonomi negara di mana  pemajuan menyumbang 7.1 % daripada Gross Domestic Product (GDP) Negara bagi tahun 2012.
 • Kawalan pemajuan (Dealing with Construction Permits- DCP) dijadikan salah satu indikator penarafan Bank Dunia dalam Doing Business di kalangan 189 negara. Laporan      Bank Dunia 2014 telah meletakkan kedudukan Malaysia di tangga ke-6 berbanding ke-12 pada tahun 2013 sementara kedudukan DCP melonjak dari tangga 96 ke 43
 • Punca pendapatan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) melalui fi memproses pelan, fi pengeluaran permit, fi melesen premis dan caj pembangunan.

Seminar ini turut menjelaskan berhubung dengan punca kuasa yang boleh digunapakai oleh PBT da agensi teknikal yang terlibat di dalam pelaksanaan kawalan pemajuan.

 

SEMINAR PEMANTAPAN PEMAHAMAN KEPADA OSC, OSC ONLINE, CCC DAN UKBS 1984 SIRI 2 DI MELAKA PADA 14 NOVEMBER 2013

 

Siri ini melibatkan 3 buah negeri iaitu Melaka , Negeri Sembilan dan Johor. Seminar ini adalah bertujuan untuk mempertingkatkan kefahaman PBT terhadap OSC , OSC Online, CC dan UKBS 1984 dari aspek kawalan pemajuan. Ia melibatkan Kepentingan Kawalan Pemajuan yang merujuk kepada perkara-perkara berikut :

 • Memacu pertumbuhan ekonomi negara di mana  pemajuan menyumbang 7.1 % daripada Gross Domestic Product (GDP) Negara bagi tahun 2012.
 • Kawalan pemajuan (Dealing with Construction Permits- DCP) dijadikan salah satu indikator penarafan Bank Dunia dalam Doing Business di kalangan 189 negara. Laporan Bank Dunia 2014 telah meletakkan kedudukan Malaysia di tangga ke-6 berbanding ke-12 pada tahun 2013 sementara kedudukan DCP melonjak dari tangga 96 ke 43.
 • Punca pendapatan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) melalui fi memproses pelan, fi pengeluaran permit, fi melesen premis dan caj pembangunan.

Seminar ini turut menjelaskan berhubung dengan punca kuasa yang boleh digunapakai oleh PBT da agensi teknikal yang terlibat di dalam pelaksanaan kawalan pemajuan.

 

SEMINAR PEMANTAPAN PEMAHAMAN KEPADA OSC, OSC ONLINE, CCC DAN UKBS 1984 SIRI 3 DI TERENGGANU PADA 21 NOVEMBER 2013

 

Siri ini melibatkan 2 buah negeri iaitu Terengganu dan Kelantan. Seminar ini adalah bertujuan untuk mempertingkatkan kefahaman PBT terhadap OSC , OSC Online, CC dan UKBS 1984 dari aspek kawalan pemajuan. Ia melibatkan Kepentingan Kawalan Pemajuan yang merujuk kepada perkara-perkara berikut :

 • Memacu pertumbuhan ekonomi negara di mana  pemajuan menyumbang 7.1 % daripada Gross Domestic Product (GDP) Negara bagi tahun 2012.
 • Kawalan pemajuan (Dealing with Construction Permits- DCP) dijadikan salah satu indikator penarafan Bank Dunia dalam Doing Business di kalangan 189 negara. Laporan Bank Dunia 2014 telah meletakkan kedudukan Malaysia di tangga ke-6 berbanding ke-12 pada tahun 2013 sementara kedudukan DCP melonjak dari tangga 96 ke 43.
 • Punca pendapatan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) melalui fi memproses pelan, fi pengeluaran permit, fi melesen premis dan caj pembangunan.

Seminar ini turut menjelaskan berhubung dengan punca kuasa yang boleh digunapakai oleh PBT da agensi teknikal yang terlibat di dalam pelaksanaan kawalan pemajuan.

 

SEMINAR PEMANTAPAN PEMAHAMAN KEPADA OSC, OSC ONLINE, CCC DAN UKBS 1984 SIRI 4 DI PULAU PINANG PADA 26 NOVEMBER 2013

 

Siri ini melibatkan 4 buah negeri iaitu Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Perak. Seminar ini adalah bertujuan untuk mempertingkatkan kefahaman PBT terhadap OSC , OSC Online, CC dan UKBS 1984 dari aspek kawalan pemajuan. Ia melibatkan Kepentingan Kawalan Pemajuan yang merujuk kepada perkara-perkara berikut :

 • Memacu pertumbuhan ekonomi negara di mana  pemajuan menyumbang 7.1 % daripada Gross Domestic Product (GDP) Negara bagi tahun 2012.
 • Kawalan pemajuan (Dealing with Construction Permits- DCP) dijadikan salah satu indikator penarafan Bank Dunia dalam Doing Business di kalangan 189 negara. Laporan Bank Dunia 2014 telah meletakkan kedudukan Malaysia di tangga ke-6 berbanding ke-12 pada tahun 2013 sementara kedudukan DCP melonjak dari tangga 96 ke 43.
 • Punca pendapatan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) melalui fi memproses pelan, fi pengeluaran permit, fi melesen premis dan caj pembangunan.

Seminar ini turut menjelaskan berhubung dengan punca kuasa yang boleh digunapakai oleh PBT da agensi teknikal yang terlibat di dalam pelaksanaan kawalan pemajuan.

 

                      •  
 • Print
 • Email this page

::Hakcipta©2014 Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT KPKT)::
Aras 25-29, 
No.51, Persiaran Perdana Presint 4,
62100 Putrajaya Malaysia
Tel: 03-8000 8000     Faks: 03-8891 3090
E-mel: jkt[at]kpkt[dot]gov[dot]my (webmaster sahaja)
Untuk e-melkan aduan sila klik di sini.

Paparan terbaik: IE9 / Firefox / Google Chrome resolusi melebihi 1024x768px
Penafian: Jabatan Kerajaan Tempatan tidak bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan disebabkan penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.
Total count : 488795 Tarikh Kemaskini : 23-10-2017